بایگانی برچسب ها: بازه زمانی

مساله شانس برنده شدن در طول بازه های زمانی

در نوشته های پیشین پیرامون بررسی محاسبات و واقعیات ریاضی پیرامون قمار به مسائلی مانند تصادفی بودن نتایج، منحصر بودن نتایج در هر دور از بازی و مسئله امتیاز میزبان پرداخته شده است. در این نوشته که به نوعی دنباله ای بر آگاهی بخشی به بازیکنان قمار می باشد به بررسی نوسانات نتایج و شانس برنده شدن بازیکن در بازه های طمانی کوتاه مدت و بلند مدت پرداخته می شود.