بایگانی برچسب ها: بلند مدت

نکاتی که تنها قماربازان حرفه ای آنها را رعایت می کنند

چنانچه مطالب قسمت یادگیری را مطالعه نموده باشید مشاهده می کنید که با وجود بکارگیری سیستم های مختلف همچنان شانس برنده شدن در بازه های بلند مدت بسیار پایین است، سوالی که پیش می آید این است که پس قماربازان حرفه ای چگونه به موفقیت دست می یابند؟

مساله شانس برنده شدن در طول بازه های زمانی

در نوشته های پیشین پیرامون بررسی محاسبات و واقعیات ریاضی پیرامون قمار به مسائلی مانند تصادفی بودن نتایج، منحصر بودن نتایج در هر دور از بازی و مسئله امتیاز میزبان پرداخته شده است. در این نوشته که به نوعی دنباله ای بر آگاهی بخشی به بازیکنان قمار می باشد به بررسی نوسانات نتایج و شانس برنده شدن بازیکن در بازه های طمانی کوتاه مدت و بلند مدت پرداخته می شود.