بایگانی برچسب ها: گنجفه

گنجفه

گنجفه نوعی بازی ورق (کارت بازی) می‌باشد که به احتمال زیاد در قرن شانزدهم در دربار صفویان رایج شده است. کلمه گنجفه، هم به خود بازی و هم به دست ورق آن اطلاق می‌گردد. گفته می‌شود شیوه بازی گنجفه مانند بازی حکم امروزی بوده است. به نظر می آید که این بازی در قبل از دوران صفویان متداول نبوده‌ است و با در نظر گرفتن آنکه انواع بازی های مبتنی بر کارت در دوران پیش از صفویان و در نقاط مختلف دنیا رواج داشته است می توان اینطور حدس زد که بازی گنجفه خود از بازی کهن تری اقتباس شده‌ باشد.